menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938) † English: King James Version
1 Kun muuri oli rakennettu, asetin minä ovet paikoillensa; ja niiden vartioimisen saivat ovenvartijat, veisaajat ja leeviläiset tehtäväkseen. Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
2 Ja Jerusalemin päämiehiksi minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikön Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu. That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
3 Ja minä sanoin heille: "Jerusalemin portteja älköön avattako, ennenkuin aurinko on polttavimmillaan; ja vartijain vielä seisoessa paikoillaan on ovet suljettava ja salvoilla teljettävä. Ja Jerusalemin asukkaita pantakoon vartioimaan, kukin vartiop And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one
4 Kaupunki oli joka suuntaan tilava ja suuri, mutta väkeä siinä oli vähän, ja taloja oli vielä rakentamatta. Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
5 Niin Jumala antoi minun sydämeeni, että minun oli koottava ylimykset, esimiehet ja kansa sukuluetteloon merkittäviksi. Silloin minä löysin niiden sukuluettelon, jotka ensin olivat tulleet sinne, ja huomasin siihen kirjoitetun: And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
6 "Nämä ovat tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta, johon Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli heidät vienyt, ja palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa, These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
7 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Asarjan, Raamian, Nahamanin, Mordokain, Bilsanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli: Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
8 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi; The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
9 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi; The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
10 Aarahin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä kaksi; The children of Arah, six hundred fifty and two.
11 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kahdeksantoista; The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
12 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
13 Sattun jälkeläisiä kahdeksansataa neljäkymmentä viisi; The children of Zattu, eight hundred forty and five.
14 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä; The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
15 Binnuin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kahdeksan; The children of Binnui, six hundred forty and eight.
16 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kahdeksan; The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
17 Asgadin jälkeläisiä kaksituhatta kolmesataa kaksikymmentä kaksi; The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
18 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä seitsemän; The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
19 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta kuusikymmentä seitsemän; The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
20 Aadinin jälkeläisiä kuusisataa viisikymmentä viisi; The children of Adin, six hundred fifty and five.
21 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan; The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
22 Haasumin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kahdeksan; The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
23 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentäneljä; The children of Bezai, three hundred twenty and four.
24 Haarifin jälkeläisiä sata kaksitoista; The children of Hariph, an hundred and twelve.
25 gibeonilaisia yhdeksänkymmentä viisi; The children of Gibeon, ninety and five.
26 Beetlehemin ja Netofan miehiä sata kahdeksankymmentä kahdeksan; The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
27 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan; The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
28 Beet-Asmavetin miehiä neljäkymmentä kaksi; The men of Beth-azmaveth, forty and two.
29 Kirjat-Jearimin, Kefiran ja Beerotin miehiä seitsemänsataa neljäkymmentä kolme; The men of Kirjath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
30 Raaman ja Geban miehiä kuusisataa kaksikymmentä yksi; The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
31 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi; The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
32 Beetelin ja Ain miehiä sata kaksikymmentä kolme; The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.
33 toisen Nebon miehiä viisikymmentä kaksi; The men of the other Nebo, fifty and two.
34 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
35 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä; The children of Harim, three hundred and twenty.
36 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi; The children of Jericho, three hundred forty and five.
37 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä yksi; The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
38 senaalaisia kolmetuhatta yhdeksänsataa kolmekymmentä. The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
39 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme; The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
40 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi; The children of Immer, a thousand fifty and two.
41 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän; The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
42 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista. The children of Harim, a thousand and seventeen.
43 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodevan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä. The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
44 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata neljäkymmentä kahdeksan. The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
45 Ovenvartijoita oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä sata kolmekymmentä kahdeksan. The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
46 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset, The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
47 Keeroksen jälkeläiset, Siian jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
48 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Salmain jälkeläiset, The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
49 Haananin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
50 Reajan jälkeläiset, Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
51 Gassamin jälkeläiset, Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
52 Beesain jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusesimin jälkeläiset, The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
53 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
54 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
55 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
56 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset. The children of Neziah, the children of Hatipha.
57 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Peridan jälkeläiset, The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
58 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
59 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Kooferet-Sebaimin jälkeläiset, Aamonin jälkeläiset. The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
60 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi. All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
61 Nämä ovat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addonista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia: And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
62 Delajan jälkeläiset, Tobian jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, kuusisataa neljäkymmentä kaksi. The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
63 Ja pappeja: Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset, Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut itsellensä vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
64 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
65 Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi käyttää uurimia ja tummimia. And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
66 Koko seurakunta yhteenlaskettuna oli neljäkymmentäkaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä, The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
67 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa neljäkymmentä viisi mies-ja naisveisaajaa. Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
69 (H7:68) Kameleja heillä oli neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä. Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
70 (H7:69) Osa perhekunta-päämiehistä antoi lahjoja rakennustyötä varten. Maaherra antoi rahastoon tuhat dareikkia kultaa, viisikymmentä maljaa ja viisisataa kolmekymmentä papin-ihokasta. And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
71 (H7:70) Ja muutamat perhekunta-päämiehistä antoivat rakennusrahastoon kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta kaksisataa miinaa hopeata. And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
72 (H7:71) Ja muu kansa antoi yhteensä kaksikymmentä tuhatta dareikkia kultaa ja kaksituhatta miinaa hopeata sekä kuusikymmentä seitsemän papin-ihokasta. And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
73 (H7:72) Ja papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat ja osa kansasta sekä temppelipalvelijat, koko Israel, asettuivat kaupunkeihinsa. Ja niin tuli seitsemäs kuukausi, ja israelilaiset olivat jo kaupungeissansa. So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five: