menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Latvian New Testament English: King James Version
1 Un Viņš atkal sāka mācīt pie jūras; un daudz ļaužu pulcējās pie Viņa, tā ka Viņš, iekāpis laivā, sēdēja uz jūras; un visi ļaudis bija uz zemes pie jūras. And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
2 Un Viņš tos daudz mācīja līdzībās; un savā mācībā sacīja tiem: And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
3 Klausieties: lūk, sējējs izgāja sēt. Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
4 Un sēkla, viņam sējot, krita ceļmalā; un debess putni nāca un to apēda. And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
5 Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; un tā tūliņ uzdīga, tāpēc, ka nebija dziļi zemē. And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
6 Un kad uzlēca saule, tā novīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
7 Un cita krita starp ērkšķiem; un ērkšķi uzauga un nomāca to, un tā nenesa augļus. And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
8 Un cita krita labā zemē, tā uzdīga un auga, un nesa augļus; un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi. And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
9 Un Viņš sacīja: Kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird! And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
10 Un kad Viņš bija viens pats, tie divpadsmit, kas ar Viņu bija, jautāja par līdzību. And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
11 Un Viņš tiem sacīja: Jums ir dots saprast Dieva valstības noslēpumus, bet tiem, kas ir ārā, tas viss notiek līdzībās, And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
12 Ka tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies dzird, bet nesaprot, ka tie neatgriežas, un grēki tiem netiek piedoti. (Is. 6,9; Mt.13,14; Jņ.12,40; Apd.28,26; Rom.11,8) That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
13 Un Viņš tiem sacīja: Jūs nesaprotat šo līdzību? Kā tad jūs sapratīsiet visas līdzības? And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
14 Tas, kas sēj, sēj vārdu. The sower soweth the word.
15 Bet šie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, ir tie, kas dzirdējuši, bet tūdaļ nāk sātans un atņem viņu sirdīs sēto vārdu. And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
16 Un tāpat tie, kas akmenājā sēti; viņi, kad vārdu dzird, tūdaļ to priecīgi pieņem. And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
17 Bet tiem nav saknes sevī: viņi ir nepastāvīgi; tiklīdz rodas apspiešanas un vajāšanas vārda dēļ, tie tūdaļ krīt apgrēcībā. And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.
18 Bet citi, kas starp ērkšķiem sēti, tie ir tie, kas vārdu uzklausa, And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
19 Bet pasaules rūpes un bagātības, viltus un citas kārības, ieejot tanī, nomāc vārdu, un tas paliek neauglīgs. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
20 Un labajā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un to uzņem, un nes augļus: cits trīsdesmitkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, cits simtkārtīgus. And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
21 Un Viņš sacīja tiem: Vai tad gaismu meklē, lai to liktu zem pūra vai zem gultas? Vai ne tāpēc, lai to liktu svečturī? And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
22 Jo nekas nepaliek apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepenībā, kas netaptu zināms. For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
23 Kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird! If any man have ears to hear, let him hear.
24 Un Viņš tiem sacīja: Lieciet vērā, ko jūs dzirdat! Ar kādu mēru jūs mērīsiet, ar tādu jums atmērīs un vēl klāt pieliks. And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
25 Jo kam ir, tam tiks dots; un kam nav, arī tas, kas viņam ir, tiks no tā atņemts. For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
26 Un Viņš sacīja: Ar Dieva valstību ir tāpat, kā cilvēks sēklu iesēj zemē. And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
27 Vai nu viņš guļ, vai ceļas naktī, vai dienā, sēkla dīgst un aug, tam nezinot. And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
28 Jo zeme nes augļus: vispirms stiebru, tad vārpu, beigās pilnu vārpu graudiem. For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
29 Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ lieto sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
30 Un Viņš sacīja: Kam mēs pielīdzināsim Dieva valstību? Vai kādā līdzībā mēs to attēlosim? And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
31 Viņa ir kā sinepju grauds, kas iesēts zemē, kurš ir mazākais no visām sēklām, kas ir virs zemes; It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
32 Un kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem stādiem; un tas laiž lielus zarus, tā ka debesu putni var dzīvot tā pavēnī. But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
33 Un daudzās tādās līdzībās Viņš runāja tiem vārdu, tā ka tie spēja to saprast. And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
34 Bet bez līdzībām Viņš tiem nerunāja, bet saviem mācekļiem Viņš atsevišķi izskaidroja visu. But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
35 Un tanī pat dienā, kad vakars bija iestājies, Viņš tiem sacīja: Pārcelsimies pretējā krastā! And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
36 Un tie, ļaudis atlaiduši, tā ka Viņš bija laivā, ņēma Viņu līdz, arī citas laivas bija pie Viņa. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
37 Un sacēlās liela vētra, un gāza viļņus laivā, tā ka laiva pildījās. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
38 Bet Viņš gulēja laivas galā uz spilvena; un tie modināja Viņu un sacīja Viņam: Mācītāj, vai Tev nerūp, ka mēs ejam bojā? And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
39 Un uzcēlies, Viņš piedraudēja vējam un sacīja jūrai: Paliec klusu, nomierinies! Un vējš nostājās, un iestājās liels klusums. And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
40 Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Vai jums vēl trūkst ticības? Un viņi ļoti izbijās un jautāja viens otram: Kā tev šķiet, kas Viņš ir, ka Viņam vēji un jūra paklausa? And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?