menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Latvian New Testament English: King James Version
1 Bet Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas miestā, bija kāds slimnieks Lācars. Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
2 Šī bija tā Marija, kas ar svaidāmo eļļu svaidīja Kungu un saviem matiem susināja Viņa kājas. Viņas brālis Lācars slimoja. (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
3 Tad tā māsas sūtīja pie Viņa, sacīdamas: Kungs, lūk, tas, ko Tu mīli, slimo. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
4 Bet Jēzus, to dzirdēdams, sacīja viņiem: Šī slimība nav nāvei, bet Dieva godam, lai Dieva Dēls ar to tiktu pagodināts. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
5 Bet Jēzus mīlēja Martu un viņas māsu Mariju, un Lācaru. Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
6 Un Viņš, dzirdēdams to, ka tas slims, palika tanī vietā vēl divas dienas. When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
7 Tikai pēc tam Viņš sacīja saviem mācekļiem: Iesim atkal uz Jūdeju! Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.
8 Mācekļi sacīja Viņam: Rabbi, nupat jūdi meklēja nomētāt Tevi akmeņiem, un Tu atkal ej uz turieni? His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
9 Jēzus atbildēja: Vai dienā nav divpadsmit stundu? Ja kas staigā dienā, tas neapdauzās, jo redz šīs pasaules gaismu. Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
10 Bet ja kāds staigā naktī, tas apdauzās, jo gaismas tam nav. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
11 To teicis, Viņš pēc tam sacīja: Mūsu draugs Lācars guļ, bet es eju to modināt no miega. These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
12 Tad Viņa mācekļi sacīja: Kungs, ja viņš guļ, tad izveseļosies. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
13 Bet Jēzus runāja par viņa nāvi, turpretī viņi domāja, ka Viņš runā par gulēšanu miegā. Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
14 Tad Jēzus viņiem pateica atklāti: Lācars ir nomiris. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
15 Bet es priecājos jūsu dēļ, lai jūs ticētu, jo es tur nebiju, bet iesim pie viņa! And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
16 Tad Toms, saukts Dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem: Iesim arī mēs, lai kopā ar Viņu nomirtu! Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
17 Tad Jēzus nogāja un atrada viņu jau četras dienas kapā guļam. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
18 Bet Betānija bija apmēram piecpadsmit stadiju attālumā no Jeruzalemes. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
19 Bet daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu tās par viņu brāli. And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
20 Tad Marta, izdzirdusi, ka Jēzus nāk, steidzās Viņam pretim; bet Marija sēdēja mājās. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
21 Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
22 Bet es arī tagad zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos. But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
23 Jēzus sacīja viņai: Tavs brālis celsies augšām! Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
24 Marta sacīja Viņam: Zinu, ka viņš celsies augšām, augšāmceļoties pastarā dienā. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
25 Jēzus sacīja viņai: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas uz mani tic, lai arī viņš būtu nomiris, dzīvos. Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
26 Un ikviens, kas dzīvo un tic uz mani, ne mūžam nemirs. Vai tu tici tam? And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
27 Tā sacīja Viņam: Tiešām Kungs, es esmu ticējusi, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls, kas atnācis šinī pasaulē. She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
28 Un viņa, to pateikusi, aizgāja un pasauca savu māsu Mariju, klusi sacīdama: Mācītājs atnāca un sauc tevi. And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
29 Viņa, to dzirdēdama, steigā piecēlās un aizgāja pie Viņa, As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
30 Jo Jēzus vēl nebija iegājis miestā, bet vēl atradās tanī vietā, kur Viņu sastapa Marta. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
31 Tad jūdi, kas pie viņas bija mājā un mierināja viņu, redzēdami Mariju steigšus pieceļamies un aizejot, sekoja viņai, sacīdami: Viņa iet pie kapa, lai tur raudātu. The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
32 Bet Marija nonāca tur, kur bija Jēzus; ieraudzījusi Viņu, tā metās pie Viņa kājām un sacīja Viņam: Kungs, ja Tu būtu šeit bijis, mans brālis nebūtu nomiris. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
33 Jēzus, redzēdams viņu un jūdus, kas ar to bija atnākuši, raudam, garā satriekts, uztrauca sevi, When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
34 Un Viņš sacīja: Kur jūs viņu nolikāt? Tie Viņam atbildēja: Kungs, nāc un skaties! And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
35 Un Jēzus raudāja. Jesus wept.
36 Tad jūdi sacīja: Lūk, kā Viņš to mīlējis. Then said the Jews, Behold how he loved him!
37 Bet daži no viņiem sacīja: Vai Šis, kas atvēra acis aklajam no dzimšanas, nevarēja izdarīt, lai viņš nenomirtu? And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
38 Tad Jēzus, atkal sevī satraukts, piegāja pie kapa. Tā bija ala, un tai bija uzlikts akmens. Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
39 Jēzus sacīja: Noņemiet akmeni! Mirušā cilvēka māsa Marta sacīja Viņam: Kungs, viņš jau smird, jo ir pagājušas četras dienas. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
40 Jēzus sacīja viņai: Vai es tev neteicu: ja tu ticēsi, tad redzēsi Dieva godību? Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
41 Tad noņēma akmeni. Bet Jēzus, pacēlis acis uz augšu, sacīja: Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu mani esi uzklausījis! Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
42 Es gan zināju, ka Tu mani vienmēr uzklausi; bet apkārtstāvošās tautas dēļ es sacīju, lai viņi ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
43 To sacījis, Viņš stiprā balsī sauca: Lācar, nāc ārā! And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
44 Un tūdaļ iznāca nomirušais. Kājas un rokas tam bija ietītas līķautos, un viņa seja bija ar sviedrautu aizsieta. Jēzus sacīja viņiem: Atraisiet viņu un atļaujiet viņam aiziet! And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
45 Tad daudzi no jūdiem, kas bija atnākuši pie Marijas un Martas, redzējuši, ko Jēzus padarīja, ticēja uz Viņu. Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
46 Tad daži no tiem aizgāja pie farizejiem un pateica tiem, ko Jēzus padarīja. But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
47 Tad augstie priesteri un farizeji sasauca tiesas sēdi un runāja: Ko mums darīt, jo šis Cilvēks dara daudz brīnumu? Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
48 Ja mēs Viņu tā atstāsim, tad visi ticēs uz Viņu; un romieši atnāks un atņems mūsu zemi un tautu. If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
49 Bet viens no viņiem, Kaifa vārdā, būdams augstais priesteris tanī gadā, sacīja viņiem: Jūs neko nezināt. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
50 Un neapsverat, ka jums labāk, lai viens cilvēks mirst par tautu, nekā visa tauta iet bojā. Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
51 Bet to viņš sacīja ne pats no sevis, bet, būdams augstais priesteris tanī gadā, pareģoja, ka Jēzus nomirs par tautu; And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
52 Un ne tikai par tautu, bet lai izklīdinātos Dieva bērnus sapulcinātu kopā. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
53 No tās dienas tie nolēma Viņu nonāvēt. Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
54 Tāpēc Jēzus vairs atklāti nestaigāja starp jūdiem, bet aizgāja uz apgabalu tuksneša apvidū, uz pilsētu, kas saucas Efraima, un tur palika ar saviem mācekļiem. Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
55 Bet tuvojās jūdu Lieldienas, un daudzi gāja no šī apgabala pirms Lieldienām uz Jeruzalemi, lai sevi šķīstītu. And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
56 Bet tie meklēja Jēzu un, stāvēdami svētnīcā, sarunājās savā starpā: Kā jums šķiet: vai augstie priesteri un farizeji izdeva pavēli, ka ikvienam, kas zina, kur Viņš ir, jāuzrāda, lai tie Viņu apcietinātu. Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
57 Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.