menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Swedish (1917) English: King James Version
1 Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
2 och sade: »På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig. Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:
3 Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.
4 De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.
5 Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
6 De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,
7 och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'. And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.
8 Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.
9 Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen. And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
10 Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus. Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
11 Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare. But he that is greatest among you shall be your servant.
12 Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd. And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
13 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
15 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären! Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.
16 Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'! Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!
17 I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet? Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
18 Så ock: 'Om någon svär vid altaret, så betyder det intet; men om någon svär vid offergåvan som ligger därpå, då är han bunden av sin ed.' And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
19 I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan? Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
20 Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå. Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
21 Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri. And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
22 Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå. And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
23 Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta d Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone
24 I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen! Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.
25 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska! Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.
26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren. Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
27 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet! Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.
28 Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
29 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,
30 och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'! And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
31 Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.
32 Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. Fill ye up then the measure of your fathers.
33 I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna? Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
34 Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
35 Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
36 Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte. Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.
37 Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!
38 Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde. Behold, your house is left unto you desolate.
39 Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.'» For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.